FAOLIYAT YO‘NALISHLARI

Quyidagilar Bosh boshqarmaning vazifalari va faoliyati yo`nalishlari hisoblanadi:

— Oʻzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga yuklangan vazifalar va funksiyalarning samarali bajarilishini taʼminlashda ishtirok etish;

— Sirdaryo viloyatihokimitumanhokimlarihududiyprokuraturaichkiishlarorganlarivadavlatsoliqxizmatirahbarlaritomonidanrahbarlikqilinadigankompleksijtimoiyiqtisodiyrivojlantirishsektorlari (keyingioʻrinlardaijtimoiyiqtisodiyrivojlantirishsektorlaridebataladibilanhamkorlikniamalgaoshirish;

—Aholibandligimehnatnimuhofazaqilishvamehnatmigratsiyasisohasidagivaboshboshqarmavakolatigakiradiganboshqamasalalargadoirqonunhujjatlariganormativhujjatlargarioyaetishyuzasidanmonitoringvanazoratolibborish;

—TumanAholibandligigakoʻmaklashishmarkazlarivaidoragabuysunuvidagitashkilotlardaaxborotkommunikatsiyatexnologiyalarinijoriyetish;

—Ishgajoylashtirishoʻqitishvamalakaoshirishmalakanibaholashxizmatlariuchundavlatbuyurtmasinishakllantirishbo`yichatumanAholibandligigako`maklashishmarkazlarifaoliyatinimuvofiqlashtirishhamdatahlilqilish;

—Kovorking — markazlartashkiletishvaularnisaqlabturishnimoliyalashtirilishinitashkilqilishbo`yichatumanAholibandligigako`maklashishmarkazlarifaoliyatinimuvofiqlashtirish;

Tuman Aholi bandligiga koʻmaklashish markazlarida va idora bo`ysunuvidagi tashkilotlarda moliya nazoratini tashkil etish va amalga oshirish.